About V Prakash Reddy

Education

  • Case Western Reserve Univ., Doctor of Philosophy, 1986

V Prakash Reddy

Professor
Chemistry
234 Schrenk Hall

573-341-4768 | preddy@mst.edu

Education

  • Case Western Reserve Univ., Doctor of Philosophy, 1986